Vũ Thị Thu Minh Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0944637696 minh41276@gmail.com
Y Lú Ayun
Y Lú Ayun Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0123456789 yluayunccl@gmail.com Thông tin thêm của phó Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
Nguyễn Thị Nga Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0972194807 nguyenthingaccl1977@gmail.com Thông tin thêm của Phó Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)